Biedronki

Biedroneczki to średniaki - o ich wszechstronny rozwój dba pani Iza, pani Krysia i pani Edyta a w codziennościach wspiera je pani Sylwia.
Listy do Rodziców

NA WIEJSKIM PODWÓRKU         

 

Drodzy Rodzice!

Nauczenie dziecka dobrych manier to długi proces, wymagający czasu, cierpliwości i powtarzalności, ale to proces, o który warto zadbać. I nie tylko dlatego, że miło jest, gdy dzieci potrafią powiedzieć: „proszę” czy „dziękuję”. Umiejętność używania form grzecznościowych, dzielenia się z innymi czy sprzątania po sobie zabawek to znacznie cenniejsze umiejętności. Grzeczność i uprzejmość na co dzień są formą okazywania szacunku, uczą życzliwości dla ludzi, otwartości na innych. Sprawiają, że świat staje się przyjaźniejszy i przyjemniejszy. Warto zadbać o to, by dzieci znały zasady savoir-vivre’u. Dobre maniery będą procentować w przyszłości. Przed tymi, którzy posiedli dobre maniery, otwiera się więcej drzwi, osoby te robią lepsze tzw. pierwsze wrażenie i ludzie chętniej przebywają w ich towarzystwie.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, uprzejmość, życzliwość…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach;

- rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za efekt wspólnej pracy całej grupy (wspólne tworzenie makiety do zabawy), doświadczenie uczucia dumy z efektów wspólnej pracy grupy;

- kształtowanie umiejętności twórczej współpracy z grupą (umiejętności negocjacji, uzasadniania swojego zdania);

- pokonywanie nieśmiałości przed występem na forum grupy zawierającym elementy komiczne (tj. naśladowanie odgłosów zwierząt);

- doskonalenie umiejętności przestrzegania reguł zabawy (zwłaszcza cierpliwego oczekiwania na swoją kolej i na to, aż każdy ukończy zadanie w swoim tempie).

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- ćwiczenie zręczności, zwinności i poczucia równowagi; doskonalenie poczucia rytmu i frazy muzycznej; doskonalenie sprawności manualnej przez odwzorowywanie linii prostych i zaokrąglonych;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej; poznanie graficznego obrazu głosek k i y (liter k, K, y, Y) oraz wyrazów (np. kot, koty, 2 koguty, wyrazy dźwiękonaśladowcze);

- rozwijanie wrażliwości słuchowej (rozpoznawanie odgłosów zwierząt) oraz analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego – m.in. poprzez ćwiczenia analizy głoskowej oraz dobieranie obrazków, których nazwy rymują się;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji z wykorzystaniem określeń: na górze/dole, z prawej/lewej strony; doskonalenie wymowy – ćwiczenia usprawniające język; wzbogacanie słownictwa (m.in. o nazwy młodych i dorosłych zwierząt gospodarskich, pomieszczania gospodarskie), doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

- doskonalenie umiejętności wnioskowania logicznego (m.in. rozumienie korzyści, jakie ma człowiek z hodowli zwierząt, ustalanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazującej cykl produkcji mleka); doskonalenie rozumowania poprzez ćwiczenia podziału na kategorie (np. ptaki/ssaki, zwierzęta wiejskie/leśne); kształtowanie rozumienia, na czym polega pomiar objętości płynu, rozwijanie pojęcia stałości objętości mimo obserwowanych zmian po przelaniu; porównywanie liczebności zbiorów z wykorzystaniem pojęć: więcej – o ile?, mniej – o ile?, tyle samo, najwięcej,


 

DBAMY O ZDROWIE

 

Drodzy Rodzice!

Miniony tydzień dał wiele okazji do wdrażania dzieci do dbania o zdrowie własne i innych, rozumienia, że życie i zdrowie należy chronić, poznawania zasad zdrowego stylu życia, zasad przestrzegania higieny, a także oswajania dzieci z potrzebą odbywania wizyt u lekarzy różnych specjalności, w tym regularnych wizyt u dentysty. To także kształtowanie niemal intuicyjnego rozumienia zdrowia i zagrożeń, jakimi są choroby. Nie chodzi tu oczywiście o straszenie dzieci, ale o uświadomienie potrzeby i możliwości dbania o swoje zdrowie, co w pewnym stopniu pozwala ochronić się przed chorobami. Uświadomienie, że każdy z nas ma wpływ na ochronę swojego stanu zdrowia i jest za to odpowiedzialny. Dbanie o z drowie to m.in. zdrowy styl odżywania i zapewnienie odpowiedniej dawki ruchu. Dla dzieci w tym wieku aktywność ruchowa jest naturalna, można wręcz powiedzieć, że dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje głód ruchu. I trzeba o ten ruch dbać i go umożliwiać. Im sprawniejsze ruchowo dzieci, w tym m.in. lepsza ich koordynacja wzrokowo-ruchowa, w tym sprawność manualna, tak niezbędna w wieku szkolnym do nabywania umiejętności pisania. Warto zachęcać dzieci do zabaw i zajęć, które tę koordynację będą rozwijać. To inwestycja w sprawność, kondycję, zdrowie i poczucie zadowolenia z osiągania sukcesów przez przyszłego ucznia.

Wprowadzamy w świat wartości: zdrowie, pomoc, odpowiedzialność…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie wiary we własne umiejętności i pokonywanie nieśmiałości przed występem na forum grupy;

- uczenie się relaksowania podczas zabawy relaksacyjnej;

- budowanie postawy bycia pomocnym dla kolegów w codziennych sytuacjach;

- kształtowanie postawy prozdrowotnej m.in. poprzez poznawanie zasad zdrowego stylu życia i wdrażanie do zdrowych nawyków;

- pokonywanie lęku przed koniecznymi zabiegami dentystycznymi m.in. poprzez zrozumienie, dlaczego zabieg jest potrzebny i dokładne poznanie kolejnych czynności dentysty.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie ogólnej sprawności i wytrzymałości fizycznej, ćwiczenie rzucania i łapania, kształtowanie świadomości ciała i umiejętności izolacji jego poszczególnych części, rozwijanie poczucia rytmu;

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez naukę łączenia w pary wzorów różniących się wielkością, odwzorowywanie układu barw na wzorze o innym rozmiarze; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez poznanie graficznego obrazu wyrazów (np. gimnastyka, toaleta, pokarmy);

- rozwijanie pamięci słuchowej m.in. poprzez powtarzanie ciągów wyrazowych oraz analizy i syntezy słuchowej;

- rozwijanie pojemności płuc, wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego, doskonalenie wymowy głoski sz; wzbogacanie słownictwa o związki frazeologiczne związane ze zdrowiem (m.in. zapaść na zdrowiu, tryskać zdrowiem), nazwy urządzeń w gabinecie lekarza (m.in. stetoskop, szpatułka, kozetka, waga), nazwy zębów (siekacze, kły, trzonowe); doskonalenie umiejętności używania nazw określających pory dnia i posiłki;

- budowanie wiedzy o zdrowym stylu życia i mechanizmach służących zachowaniu zdrowia (dieta, produkty zawierające witaminy A, B, C i D, ćwiczenia, higiena osobista, profilaktyka dentystyczna);

 


 DBAMY O ZIEMIĘ, NASZĄ PLANETĘ

Drodzy Rodzice!

Żyjemy wszyscy na tej samej planecie. I nie mamy drugiej planety, na którą można się przenieść, gdy ta się zużyje. Ekolodzy biją dziś na alarm wskazując na to, jak bardzo eksploatowana jest przyroda, jak bardzo zanieczyszczone jest środowisko, jak bardzo zagrożone jest przez to zdrowie i życie. Warto więc wyrabiać w dzieciach poczucie odpowiedzialności nie tylko za to, co „moje”, ale i za to, co wspólne. Jeśli nie będziemy uczyć dzieci wrażliwości na środowisko, współodpowiedzialności za to, co się na naszej planecie dzieje, to za jakiś czas nasze dzieci lub wnuki nie będą miały ani świeżego powietrza, ani zdrowej wody. I znów, nie chodzi o to, by straszyć i grozić, ale uczyć, że „i ja mam wpływ” na to, w jakim świecie wszyscy żyjemy, że to odpowiedzialność każdego mieszkańca Ziemi, by dbać o swoją planetę. I choć brzmi to dość górnolotnie, jednak to właśnie każdy z nas ma wpływ na to, jak bardzo eksploatujemy i jak gospodarujemy bogactwami naturalnymi. Czasem marnujemy wodę, energię, zanieczyszczamy powietrze, z powodu braku zastanowienia, bezmyślności, nieświadomości. Warto więc zadbać o to, aby dzieci czuły się współodpowiedzialne już dziś, na miarę swoich możliwości, na przykład poprzez to, że wspólnie będziemy wyrabiać w sobie i w dzieciach dobre nawyki dbałości o środowisko, na przykład segregowania śmieci, oszczędzania wody czy światła.

Wprowadzamy w świat wartości: odpowiedzialność, wspólnota, wspólne dobro…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- kształtowanie postawy pracowitości m.in. poprzez sprzątanie sali, wykonywanie prac w ogródku przedszkolnym;

- rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, poczucia odpowiedzialności za naszą planetę;

- wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych dzieł i podczas zabaw grupowych, poszanowania pracy własnej i innych;

- rozwijanie poczucia własnej wartości m.in. poprzez doświadczanie sprawstwa i twórczego działania podczas wytwarzania prac plastycznych, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami;

- kształtowanie postawy koleżeństwa, dzielenia się z innymi, wybaczania i zgodności, gotowości niesienia pomocy;

- budowanie poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej, poczucia bliskości z innymi ludźmi i przynależności do wspólnoty m.in. poprzez dzielenie się z innymi swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie równowagi, ogólnej sprawności fizycznej; doskonalenie sprawności manualnej m.in. poprzez swobodne prowadzenie linii do celu; rozróżnianie wartości rytmicznych, ćwiczenia w odczytywaniu zapisu tych wartości;

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez wskazywanie różnic między ilustracjami; poznanie graficznego obrazu wyrazów związanych z ekologią; rozwijanie koncentracji uwagi; wzbogacanie słownictwa (rozumienie określeń: przyroda, segregacja odpadów, torba ekologiczna, utrwalanie nazw dni tygodnia, używanie nazw kontynentów);

- rozwijanie rozumienia zjawisk przyrodniczych i procesów technologicznych (recykling);

- rozwijanie wyobraźni poprzez ukazanie możliwości wykorzystania odpadów (kubków po jogurcie, starych gazet);

- doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez analizowanie historyjek obrazkowych pokazujących proces recyklingu; poprzez próby rozmyślania o rzeczach, k

Listy do Rodziców

 WIOSNA W OGRÓDKU

Ta pora roku pozwala zaobserwować kolejne zmiany w świecie przyrody. A dzieci są niezwykle ciekawe świata. Wystarczy je tylko nieco zainspirować, pokierować, by pomóc dostrzec to, co istotne. Warto wykorzystywać te okoliczności, by rozwijać wrażliwość dzieci, umiejętność obserwowania świata za pomocą różnych zmysłów (nie tylko wzroku), i dostrzegania tego, co dzieje się naokoło, nazywania zjawisk, roślin, zwierząt, opisywania ich. To z kolei pobudza dziecięcą wyobraźnię, uczy zastanowienia nad tym, co je otacza, niesie radość poznawania i odkrywania nowych rzeczy, i wreszcie uczy radości życia. Jednocześnie doświadczenia te wpływają na rozwijanie w dzieciach pozytywnego podejścia do świata, doceniania tego, co je otacza, rozwijania w sobie cieszenia się tym, kim się jest i co wokół. W ten sposób dzieci uczą się m.in. pozytywnego podejścia do życia.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, radość, współpraca…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie postawy poszanowania wytworów pracy kolegów;

- rozwijanie wrażliwości na świat przyrody m.in. poprzez nabywanie umiejętności pielęgnowania roślin;

- doskonalenie umiejętności współpracy w podgrupach (wspólne projektowanie i tworzenie makiety ogrodu): planowanie, podział zadań, negocjacje;

- kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań zwycięzców oraz przegranych podczas gier z elementami indywidualnego współzawodnictwa;

- rozwijanie poczucia solidarności m.in. poprzez pracę zespołową i odczuwanie dumy z efektów pracy całego zepołu.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie ogólnej sprawności i wytrzymałości fizycznej, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej poprzez porównywanie ilustracji przedstawiających dżdżownice i gąsienice; analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez odwzorowywanie planu ogrodu w większej skali; poznanie graficznego obrazu głoski ł (liter ł, Ł) oraz napisów (np. 2 łopaty); rozwijanie uwagi słuchowej poprzez m.in. zapamiętywanie i dokładne wykonywanie poleceń złożonych, ćwiczenia szybkiego reagowania na sygnał słowny; ćwiczenia słuchu fonematycznego – m.in. poprzez wysłuchiwanie głosek na początku i na końcu wyrazów;

- rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi wielozdaniowej z użyciem określeń: najpierw, potem, później, na końcu; rozwijanie logicznego myślenia poprzez dobieranie wyrazów przeciwstawnych; wzbogacanie słownictwa (m.in. o nazwy warzyw i kwiatów, narzędzi ogrodniczych, zwierząt w ogrodzie);

- rozwijanie rozumienia procesów zachodzących w przyrodzie (m.in. wzrost roślin, rola spulchniania gleby);

- kształcenie umiejętności cierpliwej obserwacji (ślimaki w trawie);

 - rozwijanie wyobraźni m.in. poprzez projektowanie ogrodów z mozaiki geometrycznej i z klocków; rozpoznawanie kształtów, tworzeniem kompozycji geometrycznych; ćwiczenie umiejętności dekodowania informacji, stosowania kodów cyfrowych; doskonalenie umiejętności kategoryzacji (zwierzęta pożyteczne /szkodniki), umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi; rozwijanie umiejętności kreślenia figur; doskonalenie umiejętności pomiaru długości w innych jednostkach (szerokość dłoni, dł szczegółów, nie tylko za pomocą zmysłu wzroku, ale także za pomocą zmysłu słuchu i węchu. Podczas spaceru w parku, w ogrodzie, na łące można przeprowadzić zabawy polegające na przykład na tym, że zamykamy oczy i próbujemy wsłuchać się w dźwięki, nazywać je. Warto poznawać zapachy roślin… (Należy uważać, jeśli dzieci mają alergie).

 

Ogłoszenia

·         W tym miesiącu sporo będzie się działo. Wyjazd do kina, teatru, warsztaty przyrodnicze.

·         W grupie rozpocznie sie proces diagnostyczny szczególnie u starszaków, które w maju otrzymają pisemne podsumowanie diagnozy.

·         W dalszym ciągu szukamy ciekawej wycieczki, w maju pojedziemy ze starszakami na ścieżkę przyrodniczą

·         Dofinansowano kino i teatr. W kolejnych miesiącach wpłacamy po 10 złotych. Jeżeli zostaną pieniążki  dofinansujemy wycieczkę w czerwcu.

·         W środę 11 kwietnia  koniecznie musimy jechać na basen. Jedziemy z dziećmi z Wiślicy.

·         10 kwietnia jedziemy po odbiór nagród do Cieszyna- zapraszam rodziców z dziećmi , które zdobyły 1, 2 miejsca.

·         Czekamy na kolejne wygrane... w kwietniu rozstrzygnięcie kolejnych konkursów plastycznych .Trzymamy mocno kciuki.

·          W tym miesiącu wysyłamy nagranie’ konkursowe ’’Jak paw przechodził przez jezdnie’’-proszę o utrwalanie piosenki’ ’Sygnalizator’’. Dziękujemy pani Balickiej za pomoc w nagraniu.

·          W maju –czerwcu reprezentujemy przedszkole na przeglądzie placówek ‘’Mam talent’’. Temat patriotyczny, trudny dla dzieci. Już teraz proszę o przygotowanie ubioru- spodni typu moro- wojskowe jeżeli ktoś ma znajomości czapki- beretki. Piosenki rozdam końcem kwietnia-oczywiście o żołnierzach.