Biedronki

Biedroneczki to średniaki - o ich wszechstronny rozwój dba pani Iza, pani Krysia i pani Edyta a w codziennościach wspiera je pani Sylwia.
WITAMY GOŚCI W PRZEDSZKOLU


Mikołajki to radosny czas! I znakomita okazja, by kształtować w dzieciach radość zarówno bycia obdarowywanym, jak i obdarowywania innych. Warto przy tym pamiętać, by od najmłodszych lat uczyć dzieci właściwego stosunku do rzeczy materialnych. Każdy człowiek ma potrzebę posiadania rzeczy, ma również potrzebę, by inni szanowali jego własność. Poprzez posiadane przedmioty ludzie zaspokajają potrzebę uznania, potrzeby estetyczne, i wprost potrzebę posiadania. Tej ostatniej nie należy nadmiernie rozbudzać, nie należy uczyć posiadania dla samego posiadania. Należy natomiast uczyć poszanowania dóbr materialnych, właściwego do nich stosunku. W tym tygodniu witamy też górników, szanujemy i rozumiemy ich ciężką pracę i dlatego przygotowaliśmy muz- teatralna niespodziankę.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, współczucie, marzenia, obdarowywanie.

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów m.in. poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja, oglądanie dekoracji świątecznych, słuchanie utworów związanych z obchodzeniem Mikołajków;

- kształtowanie postawy radości przyjmowania prezentów i obdarowywania nimi innych;

- rozwijanie poczucia wartości m.in. poprzez dzielenie się na forum grupy własnymi marzeniami i pragnieniami;

Uporządkowanie wiedzy na temat pracy górnika, oglądanie i podziwianie stroju galowego.

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia i panując nad swoim głosem, słuchanie wypowiedzi innych.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i poczucia rytmu, orientacji przestrzennej, orientacji na kartce z wykorzystaniem jej całej powierzchni, sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko;

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków m.in. poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, opowiadanie o swoich marzeniach i pragnieniach; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej m.in. usprawnianie wszystkich ruchomych narządów artykulacyjnych, prawidłowa artykulacja dźwięku [cz];

- rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń; rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez domyślanie się treści obrazka na podstawie fragmentu, odtwarzanie z pamięci szczegółów obrazka; poznanie graficznego obrazu głoski m (liter m, M) oraz podpisów do obrazków (np. Mikołaj, sanie); rozwijanie wrażliwości oraz analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego – m.in. poprzez tworzenie słów rozpoczynających się określoną sylabą, wysłuchiwanie głoski m w słowach;

- rozwijanie: ekspresji muzycznej i wyobraźni ruchowej m.in. poprzez ilustrowanie ruchem treści utworu; uwrażliwianie na różne barwy dźwięku; ekspresji plastycznej m.in. poprzez odzwierciedlanie marzeń w formach plastycznych;

- wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 7 i jej graficznego obrazu; porównywanie wzrastającej wielkości; kształtowanie pojęcia stałości liczby niezależnie od zmian w układzie elementów; tworzenie rytmicznego układu elementów.

- nauka wierszy i piosenek na uroczystość.

 

 KRAWCOWA

 

Drodzy Rodzice!

Warto i trzeba kształtować w dzieciach poczucie własnej wartości – myśli i przeświadczenia o sobie, które mówią nam, że jesteśmy wartościowymi osobami. To niezwykle istotne nie tylko dla naszego samopoczucia. Gdy człowiek jest przeświadczony o tym, że jest wartościowy, oczekuje, że inni będą go podobnie postrzegać, że będą go szanować i lubić. Ma tendencje do otwartości, optymizmu, pomysłowości, dbania o siebie, podejmowania wyzwań… To, jak dziecko widzi siebie, w dużej mierze zależy od tego, co otoczenie mówi mu o nim samym, ale także od tego, czy ma okazję próbować swoich sił, sprawdzać swoje możliwości. Jeśli dziecku brakuje poczucia własnej wartości, będzie oczekiwało, że wszystkie jego wysiłki zawiodą. Będzie się spodziewało, że otoczenie je odrzuci. A przecież nasze nastawienie jak magnes przyciąga to, czego się spodziewamy… Jak pokazują liczne badania, i jak pokazuje życie, do tego, by pomóc dzieciom kształtować właściwe poczucie wartości, potrzebna jest atmosfera akceptacji, przy tym wyznaczanie jasnych zasad postępowania, i jednocześnie dawanie dzieciom pewnego zakresu swobody.

Wprowadzamy w świat wartości: ja, szacunek, praca, współdziałanie, solidarność, zgodność, opanowanie…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie poczucia wartości m.in. poprzez dokonywanie prostych wyborów i ich uzasadnianie;

- motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy m.in. poprzez wdrażanie aktywny udział w zajęciach i zabawach wymagających współdziałania, w tym współdziałania w parach, zgodnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, zgłaszanie swoich pytań i potrzeb, wypowiadanie się na określony temat, słuchanie wypowiedzi innych, oczekiwanie na swoją kolej;

- oswajanie emocji i uczenie się właściwych zachowań w sytuacjach zwycięstwa i porażki – własnych i innych osób;

- budowanie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w otoczeniu oraz bezpieczeństwo podczas zabaw i zajęć w sali i w ogrodzie; wdrażanie do ostrożnego obchodzenia się z igłami i roślinami kłującymi.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie sprawności ruchowej, siły i wytrzymałości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie własnego ciała m.in. poprzez określanie lewej/prawej strony, lewej/prawej ręki, nazw palców;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej; rozwijanie wrażliwości oraz analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego – m.in. poprzez dzielenie słów na sylaby i składanie słów z sylab, wysłuchiwanie głoski u, poznanie jej graficznego obrazu (liter u, U) oraz podpisów do obrazków (np. ubrania, kolce);

- rozbudzanie wrażliwości literackiej poprzez dostarczanie okazji do słuchania utworów zawierających humor literacki; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków oraz uzasadniania dokonywanych wyborów; wzbogacanie słownika m.in. poprzez interpretowanie powiedzenia Robić z igły widły; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej;

- poszerzanie wiedzy na tematy: zawodów m.in. poprzez omówienie pracy krawcowej; rodzajów materiałów, z których wykonane są ubrania (wełna, polar, bawełna, płótno, sztuczne futro); roślin egzotycznych takich jak kaktusy;

- rozwijanie kreatywności, wyobraźni ruchowej m.in. poprzez ilustrowanie ruchem treści utworu;

- rozwijanie pamięci i uwagi; wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń; rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez ustalanie etapów szycia sukienki, układanie historyjki obrazkowej, snucie domysłów, co mogło wydarzyć się wcześniej; klasyfikowanie guzików wg wielkości, koloru, kształtu, liczby dziurek;

- wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 0 i jej graficznego obrazu, aspektu porządkowego liczb i posługiwanie się liczebnikami porządkowymi; utrwalanie cyfr w zakresie 0-7


 CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA

 

Drodzy Rodzice!

Zbliżają się święta. W wielu domach panują podobne obyczaje związane z tradycją obchodzenia świąt, a w wielu zwyczaje bywają różne od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Miniony tydzień był okazją, by dzieci mogły dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z obchodzeniem świąt, wysłuchać opowieści koleżanek i kolegów, poznać tradycje dawniejsze i współczesne, złożyć sobie nawzajem życzenia. Wszystko to buduje w dzieciach nastrój oczekiwania, sprzyja wyrażaniu własnych uczuć i pozwala dzielić oczekiwanie z innymi ludźmi. A zetknięcie się z tym, co „inne niż to, co znam i czego doświadczam”, uczy otwartości i wrażliwości na różnorodność. I w ten sposób dzieci uczą się poszanowania i pielęgnowania tradycji oraz tego, że tradycje mogą być różne…

·         Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, życzliwość, tradycja, święta, różnorodność, twórczość…

·         Uczymy tego, co najważniejsze:

Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów m.in. poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na święta, oglądanie ilustracji świątecznych, dzielenie się swoimi doświadczenia z obchodzenia świąt;

- rozwijanie postawy otwartości na innych m.in. poprzez przybliżanie dzieciom różnych tradycji świąt Bożego Narodzenia, uważne słuchanie wypowiedzi koleżanek i kolegów na temat świątecznych zwyczajów w ich rodzinach;

- rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacji m.in. poprzez okazywanie życzliwości w codziennych sytuacjach i stosowanie zwrotów grzecznościowych, proszenie i dziękowanie za pomoc, składania życzeń;

- rozwijanie poczucia własnej wartości m.in. poprzez doświadczanie sprawstwa i twórczego działania podczas wytwarzania prac plastycznych wg własnego pomysłu, dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami na forum grupy;

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia i panując nad swoim głosem, uważne słuchanie wypowiedzi.

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej całego ciała, poczucia rytmu; orientacji przestrzennej, używając określeń: z lewej/prawej strony na dole/na górze, na środku; orientacji na kartce, sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko m.in. poprzez rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, kreślenie linii prostych poziomych i pionowych;

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków m.in. poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia; wzbogacanie słownika o wyrazy związane z tematami np.: podłaźnik, snop zboża, listonosz, segregowanie; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej m.in. usprawnianie wszystkich narządów artykulacyjnych;

- rozwijanie uwagi i pamięci m.in. poprzez wskazywanie, który obrazek zniknął, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń; rozwijanie spostrzegawczości oraz analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez poznanie graficznego obrazu głoski a (liter a, A) oraz podpisów do obrazków (np. aniołek, makowiec, karp, pierogi), próby rozpoznawania i nazywania liter oznaczających samogłoski, odwzorowywanie obrazka; rozwijanie wrażliwości oraz analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego – m.in. poprzez wysłuchiwanie samogłosek, wyodrębnianie i liczenie dźwięków;

- poszerzanie wiedzy na temat obchodzenia świąt Bożego Narodzenia dawniej i dziś, tego, w jaki sposób kartka pocztowa trafia od nadawcy do adresata;

- rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez opowiadanie historyjki obrazkowej z użyciem określeń: najpierw, później, na końcu, tworzenie rytmicznego układu elementów; ćwiczenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie, dopełnianie zbioru elementów do 7; wyodrębnianie kształtów okrągłych i podłużnych.

·         Jak wspierać dziecko?

Przedświąteczny czas jest czasem oczekiwania. Dzieci są niezwykle podekscytowane w tym okresie. Warto wykorzystać ten czas na rozmowy i wspólne przygotowywanie świąt, mimo iż zwykle końcówce roku towarzyszy ogrom napięć w miejscach pracy, pośpiech, tłumy ludzi w sklepach… Warto zatrzymać się na chwilę i wspólnie z dzieckiem przeżywać to oczekiwanie, budować radość wspólnego świętowania. Warto je włączyć w przygotowania do świąt – robienie porządków, przygotowywanie posiłków, pakowanie prezentów…

·         Warto porozmawiać o… tym, że tradycje są różne!

Warto zadbać o to, by świadomie kształtować w dzieciach wrażliwość na różnorodność otaczającego świata. Dzieci powinny uczyć się tradycji, które są pielęgnowane w rodzinie, ale jednocześnie uczyć się tego, że tradycje i obyczaje bywają różne zarówno na świecie, jak w naszym kraju.

 

 

ZAPRASZAMY NA PRZEDSZKOLNY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

WIĘKSZOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAŁY DZIECI Z NIEWIELKĄ POMOCĄ NAUCZYCIELI

 

W TYM MIESIĄCU NA ŻYCZENIE RODZICÓW SPOTYKAMY SIĘ NA SPOTKANIU ŚWIĄTECZNYM POŁĄCZONYM Z WYSTĘPAMI  DZIECI. SERDECZNIE ZAPRASZAMY


JUŻ ZIMA

 

Drodzy Rodzice!

Rozbudzając w dzieciach pragnienie czytania książek, rozbudzamy w nich gotowość do nauki czytania i pisania! Dzieci na ogół bardzo wcześnie są zainteresowane czytaniem, są zafascynowane znakami graficznymi, które widzą wokół siebie – w książce, na szyldach czy reklamach. Same dopytują o to, co „tam jest napisane”, pytają o litery i próbują odczytywać proste wyrazy. Lubią oglądać ilustracje, opowiadać o tym, co się na nich dzieje, wyszukiwać szczegóły. Warto to zafascynowanie pielęgnować. Czytanie dziecku i wspólne oglądanie ilustracji przygotowuje je do samodzielnego czytania i pisania, rozwija wyobraźnię, uczy przewidywania, ćwiczy spostrzegawczość, uwagę i pamięć, wzbogaca słownictwo, uczy posługiwania się językiem… Do każdej usłyszanej historii umysł dziecka „opracowuje” obrazy – w oparciu o to, co zostało mu podane, ale też w oparciu o własne doświadczenia. Rozmowa o przygodach bohaterów, ich zachowaniach, wyborach, decyzjach i konsekwencjach uczy krytycznego myślenia, mądrości życiowej i wrażliwości moralnej. Czytając dziecku i rozmawiając z nim dokonujemy niezwykłej inwestycji – otwieramy je na świat, rozbudzamy zainteresowania, kładziemy podwaliny do samodzielnego kształcenia.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, odpowiedzialność, samodyscyplina, współdziałanie, książki…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- pobudzanie naturalnej ciekawości świata, budzenie zainteresowania książkami m.in. poprzez oglądanie różnych książek, wskazanie na książkę jako źródło wiedzy oraz przyjemność przeżywania przygód różnych bohaterów;

- budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z porą zimową;

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się m.in. poprzez uważne słuchanie, zapamiętywanie i wykonywanie instrukcji; rozwijanie odwagi wypowiadania się, gdy trzeba się podzielić własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami;

- budowanie poczucia bezpieczeństwa m.in. poprzez budowanie zrozumienia zasad zachowania ostrożności w zimie.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i poczucia rytmu, orientacji przestrzennej oraz na kartce, sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko m.in. poprzez posługiwanie się nożyczkami, rysowanie na ograniczonej przestrzeni;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez rozpoznawanie śladów na śniegu, podpisów do obrazków (np. bałwan, sanki, płatki); rozwijanie wrażliwości słuchowej oraz analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego – m.in. poprzez dzielenie wyrazów na sylaby i składanie wyrazów z sylab;

- rozbudzanie wrażliwości literackiej poprzez dostarczanie okazji do słuchania utworów; rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i budzenie przyjemności przeżywania przygód i poznawania świata dzięki książkom;

- rozwijanie umiejętności obserwowania otoczenia i dostrzegania zmian w otoczeniu;

- rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków m.in. poprzez wypowiedzi na temat zaobserwowanych zjawisk, obserwowanie i opisywanie zmian zachodzących podczas eksperymentów, opisywanie zimowego krajobrazu; wzbogacanie słownika o wyrazy związane z tematami zajęć np.: szron, zamarzanie, (śnieg) skrzypi, skrzy się, (płatki) wirują;

- rozwijanie kreatywności, wyobraźni ruchowej m.in. poprzez ilustrowanie ruchem treści utworu;

- poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zmian zachodzących pod wpływem mrozu, niepowtarzalności kształtu płatków śniegu; poznanie sposobu odczytywania temperatury