Biedronki

Biedroneczki to średniaki - o ich wszechstronny rozwój dba pani Iza, pani Krysia i pani Edyta a w codziennościach wspiera je pani Sylwia.Listy do Rodziców

Tydzień 37 DZIECI LUBIĄ SIĘ BAWIĆ

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć

o tym, jak żyć, co robić i jak postępować,

nauczyłem się w przedszkolu…

Robert Fulghum

Drodzy Rodzice!

Dzieci nie rodzą się z negatywnym nastawieniem do ludzi, którzy są pod jakimś względem inni. Są otwarte i gotowe zaakceptować świat takim, jaki jest. Nie mają uprzedzeń, chyba że dorośli, którzy je wychowują, zarażą je uprzedzeniami, podzielą świat i ludzi na lepszych i gorszych. Świat dziecka wraz z rosnącymi możliwościami poznawczymi zatacza coraz szersze kręgi. Dzieci zaczynają też z czasem dostrzegać różnice między ludźmi i zadają pytania, które pomogłyby im te różnice zrozumieć. We współczesnym świecie coraz częściej otacza nas różnorodność, wielokulturowość, odmienność. Przemilczanie jej nie zda się na nic dobrego. Raczej należy wesprzeć dzieci w zrozumieniu i nadaniu jej właściwego znaczenia. Uczyć rozumienia różnic i jednocześnie wskazywać na podobieństwa między ludźmi. Ludzie różnią się wyglądem, językiem, zwyczajami, cechami charakteru… i jest to ogromne bogactwo świata i ogromna wartość. Należy to doceniać i szanować. I pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi! Bez względu na kolor skóry, wiek, płeć! Bez względu na to, czy pochodzimy z północnej, czy z południowej półkuli. Może więc warto, ucząc poszanowania różnorodności, uczyć poszanowania jedności ludzkiej rodziny na całym świecie. Ta lekcja zaczyna się od szacunku dla domowników i dla tych, których spotykamy w przedszkolu i na podwórku.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, empatia, wrażliwość, otwartość, życzliwość…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·      Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie wrażliwości na ludzi i postawy poszanowania ich różnorodności;

- rozwijanie umiejętności dostrzegania i poszanowania podobieństwa między ludźmi m.in. poprzez rozwijanie umiejętności dostrzegania nie tylko różnic, ale i podobieństw między ludźmi;

- kształtowanie postawy pomagania koleżankom i kolegom w codziennych sytuacjach;

- utrwalanie nawyku grzecznego witania się;

- rozwijanie umiejętności współpracy w parach m.in. podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych;

- kształtowanie umiejętności zachowywania się po cichu, kiedy sytuacja tego wymaga.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- doskonalenie umiejętności wykonywania podskoków; ćwiczenie zręczności i ogólnej sprawności fizycznej; doskonalenie sprawności manualnej m.in. poprzez odzwierciedlanie kształtu przedmiotów w formie przestrzennej; wdrażanie do rysowania kształtu koła; dokładne rysowanie linii zaokrąglonych po śladzie ciągłym i przerywanym;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej m.in. poprzez znajdowanie podobieństw i różnic w wyglądzie dzieci z różnych stron świata na ilustracjach; poznanie graficznego obrazu wyrazów i fraz (np. 10 piłek, klocki lego);

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez różne formy plastyczne (np. nadawanie kształtów ludzkich twarzy masie solnej); odzwierciedlanie w pracach plastycznych dostrzeżonych elementów otaczającego świata; nauka właściwego rysowania postaci ludzkiej, zwrócenie uwagi na długość rąk.

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się; wzbogacanie słownika o wyrazy i określenia związane z tematami zajęć;  utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych, świadome regulowanie siły i kierunku wydychanego powietrza;

- poszerzanie wiedzy o życiu ludzi w różnych miejscach na Ziemi, m.in. poznanie zwyczajów panujących w innych krajach i na innych kontynentach; poznanie zabawek, którymi bawili się dawniej dziadkowie;

- rozwijanie logicznego myślenia; poznanie liczby 10 i jej zapisu cyfrowego; rozwijanie umiejętności rozkładania liczby 10 na składniki; utrwalanie określeń: mała, mniejsza, najmniejsza, duża, większa, największa.

Jak wspierać dziecko?

·         Warto zadbać o to, aby dzieci doświadczały kontaktu z innymi kulturami. Dzieci, które wychowują się w środowisku zróżnicowanym pod względem narodowościowym, rasowym, traktują te różnice jako coś naturalnego, oczywistego. W naszym kraju, który jest tak jednorodny etnicznie, warto się postarać, by dziecko miało kontakt z dziećmi innych narodowości. Można pokusić się o wyprawę na przykład na wschodnią granicę Polski, gdzie do dziś żyją jeszcze potomkowie Tatarów i stoją zabytkowe meczety.

Warto porozmawiać o… różnorodności wśród ludzi!

·         We współczesnym świecie coraz częściej otacza nas różnorodność, wielokulturowość, odmienność. Przemilczanie jej nie zda się na nic dobrego. Raczej należy wesprzeć dzieci w zrozumieniu i nadaniu jej właściwego znaczenia. Warto też zwracać uwagę dzieci na niezwykły fakt, że ludzie w tej różnorodności w wielu istotnych kwestiach są do siebie podobni. Wszyscy jedzą, by zaspokoić głód. Są smutni, gdy spotykają ich przykrości, i cieszą się, gdy przydarzają się im dobre rzeczy. Wszyscy pragną miłości i akceptacji

Tydzień 38 KSIĄŻKI, KSIĄŻECZKI

Jedną z ważnych inwestycji w rozwój dziecka jest czytanie mu książek! W filmach i grach komputerowych dziecko ma wszystko podane na tacy – nie musi mentalnie wysilać się, by zrozumieć przekaz. Książki rozwijają wyobraźnię, uczą wyciągania wniosków, pozwalają lepiej rozumieć świat – przedstawione w nich postacie i ich doświadczenia pozwalają kilkulatkowi zmierzyć się z sytuacjami znanymi z dnia codziennego i szybciej zaadaptować się do otaczającej rzeczywistości. Rozwój takich cech, jak kreatywność, twórczość czy empatia, to tylko niektóre zalety wynikające z czytania książek. Bardzo praktyczne znaczenie ma szybsze doskonalenie się umiejętności lingwistycznych dzieci, które już od najmłodszych lat zetknęły się z literaturą. Słuchanie książek, śledzenie wzrokiem tekstu, oglądanie ilustracji pozwala dziecku poznać zasady konstrukcji zdań, przyspiesza proces rozpoznawania liter, rozwija koncentrację uwagi i umiejętność wyławiania informacji… – wszystko to przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania i generalnie lepszego radzenia sobie w szkole. Ponadto, wieczorna lektura pozwala dziecku wyciszyć się i uspokoić. Warto więc pielęgnować ten sposób spędzania wolnego czasu. Warto czytać dziecku codziennie! Jak powiedział Umberto Eco, kto czyta książki, żyje podwójnie.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, odpowiedzialność, samodyscyplina, współdziałanie, książki…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- wdrażanie do kulturalnego zachowania w miejscach użyteczności publicznej na przykładzie biblioteki (ciche rozmowy, konieczność zachowania porządku);

- kształtowanie postawy szacunku wobec pracy bibliotekarzy;

- kształtowanie zamiłowania do korzystania z dorobku kultury m.in. poprzez czytanie książek;

- rozbudzanie zainteresowania książką i czytelnictwem m. in. poprzez wskazanie na książki jako źródło wiedzy, przeżywanie przyjemnych doznań w związku z przygodami bohaterów, poznawaniem ich świata myśli i uczuć;

- kształtowanie odpowiedzialności za wspólną własność;

- budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- doskonalenie sprawności podrzucania i łapania piłek; rozwijanie ogólnej sprawności i zręczności; doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko m.in. poprzez ozdabianie wzoru według własnego pomysłu;

- rozwijanie umiejętności dekodowania i kodowania informacji poprzez stosowania kodów ikoniczno-obrazkowych;

- wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych fragmentów tekstu; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat treści opowiadania; wzbogacanie słownictwa związanego z tematami zajęć (np. wyposażenie biblioteki, dawne materiały pisarskie); ćwiczenia narządów artykulacyjnych – języka, warg, policzków; ćwiczenie dykcji;

- poznanie zasad korzystania z książek i dbania o książki;

- rozwijanie logicznego myślenia poprzez m.in. układanie historyjki obrazkowej opowiadającej o cyklu powstania książki, układanie i opowiadanie historyjki o Czerwonym Kapturku; doskonalenie umiejętności dodawania; rozwijanie orientacji na kartce – określanie miejsc: góra, dół, prawa i lewa strona kartki/ książki itd.

ZAPRASZAMY KOLEJNE MAMUSIE DO CZYTANIA BAJECZEK U NAS W GRUPIE.

·         W pierwszej klasie dziecko podejmie naukę czytania. Ważnym zadaniem dorosłych jest przygotować dziecko do nabywania tej umiejętności. Przygotowywać dziecko można i należy na różne sposoby: rozwijać spostrzeganie wzrokowe (np. układając domino obrazkowe, wyszukując różnic na obrazkach, układanie klocków, zabawek wg podanego wzoru), rozwijać wrażliwość słuchową (np. bawiąc się w dopowiadanie rymów, naśladowanie dźwięków), rozwijać umiejętność kodowania i dekodowania prostych informacji za pomocą obrazków… Ważne jest także wskazanie na samą wartość umiejętności czytania. Jeśli pomożemy dziecku pokochać książki, z dużo większą motywacją będzie uczyło się czytać, nawet jeśli opanowanie techniki czytania okaże się przejściowo trudne.

Warto porozmawiać o… książkach, które interesują dziecko!

·         Warto czytać dziecku książki, oglądać razem ilustracje i… rozmawiać o tym, co przeżyli bohaterowie, zastanawiać się nad tym, czy i jak inaczej mogli postąpić… oraz zachęcać, by dziecko dzieliło się swoimi wrażeniami i wyrażać własne. Rozmowa o przygodach bohaterów, ich zachowaniach, wyborach, decyzjach i konsekwencjach uczy krytycznego myślenia, mądrości życiowej i wrażliwości moralnej. I warto wzbogacać biblioteczkę dziecka!

Warto poczytać… ulubione książki dziecka!

 

 

Tydzień 39 JUŻ LATO

Drodzy Rodzice!

Dziecko w wieku przedszkolnym coraz lepiej poznaje siebie i swoje otoczenie. Wzrasta jego wiedza i praktyczne umiejętności, zmienia się jego sposób działania. Najważniejsze zmiany zachodzą w jego myśleniu i uczuciowości – stopniowo dziecko przestaje być tak mocno skoncentrowane wyłącznie na sobie. Perspektywa bycia najważniejszym, charakterystyczna dla okresu wczesnego dzieciństwa i początków wieku przedszkolnego, ustępuje nowej wizji świata i nowej perspektywie postrzegania siebie w tym świecie. Trzeba jednak pamiętać, że proces decentracji następuje stopniowo! Wraz z wiekiem dziecko coraz częściej przebywa poza domem i zaczyna dostrzegać, że na świecie są inni. I z czasem zaczyna także dostrzegać, że ludzie, przedmioty, przestrzenie wchodzą ze sobą w coraz bardziej złożone układy. Myślenie i uczuciowość dziecka zaczynają się dostosowywać do tej nowej perspektywy. Przedszkolak uczy się przezwyciężać chęć działania wyłącznie w celu realizacji swoich pragnień. Zainteresowania dziecka przestają mieć charakter spontaniczny, a zaczynają być skoncentrowane na tym, co społecznie wartościowe. W wieku przedszkolnym obserwujemy jedynie pewne przejawy decentracji, dalszy rozwój nastąpi w wieku szkolnym[1].

Wprowadzamy w świat wartości: odpowiedzialność, samokontrola, bezpieczeństwo, zgodność…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie umiejętności podtrzymywania dobrych relacji, zgodnej wspólnej zabawy m.in. poprzez uczenie zgodnego korzystania z gier i układanek, a przede wszystkim uczenie czerpania radości z bycia z innymi i ze wspólnej zabawy;

- rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za wynik drużyny podczas zabaw i gier zespołowych;

- oswajanie przykrych emocji m.in. poprzez opowiadanie o własnych doświadczeniach i emocjach;

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji m.in. podczas zabaw pantomimicznych;

- budowanie poczucia bezpieczeństwa m.in. poprzez poznanie i omówienie zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas letnich zabaw.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- ćwiczenie zręczności, zwinności i ogólnej sprawności fizycznej; doskonalenie podskoków, rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo słuchowej; ilustrowanie ruchem piosenki;

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej m.in. poprzez zwracanie uwagi na odcienie kolorów, analizy i syntezy wzrokowej – m.in. poznanie graficznego obrazu wyrazów i fraz (np. barwny łuk, słonka);

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanych tekstów, własnych doświadczeń, zadawanie pytań, konstruowanie odpowiedzi na pytania nauczyciela; wzbogacanie słownictwa o wyrazy i określenia związane z tematyką zajęć (np.: nazwy owoców dojrzewających latem, nazwy miesięcy, nazwy pór dnia); ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej – m.in. dokładne naśladowanie min i ćwiczenie narządów mowy;

- wzbogacanie wiedzy na temat pór roku, zjawisk przyrodniczych (powstawanie tęczy, powstawanie cienia);

- rozwijanie wrażliwości zmysłu dotyku m.in. poprzez określanie materiału, z jakiego zostały wykonane przedmioty;

- rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie własnej ilustracji dźwiękowej burzy;

- kształtowanie rozumienia następstwa czasu i znajomości nazw miesięcy, kolejności ich występowania.

Jak wspierać dziecko?

·         Z rozwojem już tak jest, że okresy względnej harmonii i równowagi przeplatają się z mniej lub bardziej wyraźnymi okresami zachwiania tej równowagi. Zwykle wiek około pięć i pół – sześć lat jest właśnie takim okresem pewnego załamania równowagi, a co za tym idzie zachwiania pewnego spokoju rodziców. Dziecko bywa nieustępliwe w żądaniach, potrafi długo dyskutować nad wydanymi poleceniami. Zamiast na przykład domagać się wielokrotnie, by dziecko coś zrobiło, dobrze rzucić mu wyzwanie w stylu: „Ciekaw jestem, czy potrafisz to zrobić, zanim ja zrobię…”.

Warto porozmawiać o… tym, co będziemy robić latem!

·         Jeśli rodzina planuje jakiś wspólny wyjazd na przykład na letni wypoczynek, warto włączyć wszystkich członków w planowanie i przygotowanie tego wyjazdu. Porozmawiać o miejscu, poszukać wspólnie informacji na temat miejscowości. A jeśli wakacje będą spędzane na miejscu, warto zrobić burzę mózgów i wymyślić, jak ciekawie i przyjemnie można spędzić wakacyjny czas. Włączenie dziecka w takie rozmowy i szukanie pomysłów uczy je m.in. kreatywności i współodpowiedzialności za to, jak spędza czas.

Listy do Rodziców

Tydzień 40 WYJEŻDŻAMY NA WAKACJE

 

Koniec przedszkola jest końcem ważnego etapu w życiu dziecka! Podekscytowanie, ciekawość, radość i duma mieszają się ze strachem i niepewnością, które są tak naturalne dla nowych sytuacji i tak dobrze znane każdemu człowiekowi – i dziecku, i dorosłemu. Nowe wyzwania i nowe oczekiwania są wzbudzane przez otoczenie podczas licznych rozmów jeszcze na długo przed pójściem do szkoły. Dziecko, choć jeszcze nie wie, z czym dokładnie wiązać się będzie nowa rola, którą niebawem podejmie, czuje atmosferę napięcia i nowych oczekiwań wobec niego. Warto zadbać, by już w okresie przedszkolnym, a potem w czasie wakacji bezpośrednio poprzedzających pójście do szkoły oswajać i siebie z pójściem dziecka do szkoły, i pomóc dziecku oswoić emocje związane z tym zdarzeniem, rozmawiać o szkole, o tym, czego dziecko będzie się uczyło, co będzie robiło w szkole, jak mogą wyglądać zajęcia, jakie przybory trzeba kupić do szkoły i wspólnie je wybrać… Pomoże to i rodzicom, i dziecku oswoić się z tym, co przed nimi, pozwoli rozładować napięcie, poczuć się pewniej mając przed sobą nową perspektywę. Gdy przyglądamy się z różnych stron temu, co nas czeka, nazywamy i ujawniamy uczucia z tym związane, to obawy i nadzieje przestają być tajemnicą, przestają być straszne i męczące. Dzieci tak łatwo zarażają się emocjami dorosłych, także tymi niewypowiedzianymi. Nie należy „zarażać” ich obawami o to, jak sobie poradzą. Są „zaprogramowane” tak, by sobie radzić! Nie wolno im w tym przeszkadzać, a tam, gdzie można, trzeba mądrze wspierać i w nie wierzyć!

Wprowadzamy w świat wartości: wdzięczność, odwaga, optymizm…

Uczymy tego, co najważniejsze:

·         Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie poczucia własnej tożsamości i tożsamości grupowej m.in. poprzez opowiadanie w grupie o własnych planach i marzeniach, wspomnieniach, słuchanie wypowiedzi koleżanek i kolegów, współdziałanie w zespole podczas zajęć, uzasadnianie swojego wyboru podczas współpracy w podgrupach;

- oswajanie emocji związanych z zakończeniem etapu przedszkola i perspektywą podjęcia roli ucznia;

- nabywanie wiary we własne umiejętności m.in. poprzez rozwiązywanie ćwiczeń podobnych do szkolnych;

- kształtowanie poczucia bezpieczeństwa przez pokonywanie obaw przed tym, co nowe, m.in. poprzez poznawanie tego, co czeka dzieci po wakacjach (wycieczka do szkoły, rozmowy o szkole);

- kształtowanie postaw roztropnego i bezpiecznego zachowania podczas wakacji m.in. korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce.

·         Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- doskonalenie sprawnego podrzucania i łapania piłek; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej m.in. poprzez rysowanie szlaczków zgodnie ze strzałkami wskazującymi kierunek rysowania;

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, poznanie graficznego obrazu fraz (np. parasol na wakacje);

- kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji (na przykładzie znaków informacyjnych);

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się, konstruowania wypowiedzi w oparciu o własne doświadczenia; wzbogacanie słownictwa (np.: nazwy polskich krajobrazów, nazwy środków transportu); rozwijanie pamięci m.in. poprzez zapamiętywanie listy wyrazów; rozwijanie sprawności języka i warg; utrwalanie prawidłowej realizacji dźwięku sz;

- poznawanie mapy fizycznej Polski i rozszerzanie wiedzy na temat regionów Polski; poznawanie polskiego systemu pieniężnego; utrwalanie zasad bezpiecznych zabaw na powietrzu; utrwalenie numeru alarmowego 112;

- doskonalenie umiejętności rachunkowych związanych wyznaczaniem sumy liczb i rozkładem liczby na składniki.

Jak wspierać dziecko?

·         Tak wiele dziecko nauczyło się już w okresie przedszkolnym, co potem niezwykle przyda mu się w szkole! Nie warto wyręczać dzieci w czynnościach, które mogą i potrafią same wykonać (czasem – przy niewielkiej pomocy dorosłych). Warto wspierać je w ich samodzielności, nawet za cenę poświęcenia większej ilości czasu np. na przygotowanie posiłku. Wyręczanie łatwo może doprowadzić do wyuczonej bezradności!

DZIĘKUJEMY RODZICOM STARSZAKÓW ZA PRZYGOTOWANIE WSPANIAŁEJ NIESPODZIANKI DLA NAS I DZIECI, RADZIE RODZICÓW ZA UPOMINKI W POSTACI KSIĄŻEK I DYPLOMÓW DLA WSZYSTKICH STARSZAKÓW.

22 CZERWCA UROCZYŚCIE KOŃCZYMY ROK SZKOLNY, WSZYSTKIE DZIECI OTRZYMAJĄ PAMIĄTKI I DYPLOMY. PRZYNOSIMY REKLAMÓWKI.

RODZICE, KTÓRZY WCZEŚNIEJ ZABIORĄ DZIECI PROSZENI SĄ O INFORMACJE U NAUCZYCIELA.

KSIĄŻKI NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY MAJĄ BYĆ DOSTARCZONE W CZERWCU. ZOSTAŁY PODLICZONE WSZYSTKIE SKŁADKI I WYDATKI. PLANUJEMY JESZCZE ZAKUPIĆ PAMIĄTKI DLA CAŁEJ GRUPY ABY ROZLICZYĆ SIĘ ZE SKŁADEK.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA ŻYCZLIWOŚĆ .ŻYCZĘ WSZYSTKIM WSPANIAŁYCH WAKACJI. PANI IZA