Biedronki

Biedroneczki to średniaki - o ich wszechstronny rozwój dba pani Iza, pani Krysia i pani Edyta a w codziennościach wspiera je pani Sylwia.Listy do Rodziców

Tydzień 22 URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wokół nas jest dzisiaj znacznie więcej urządzeń elektrycznych niż było kiedyś. Nie ulega wątpliwości, że dzieci powinny być wprowadzone w świat techniki. I powinny poznawać zasady działania urządzeń, które je otaczają i z których już niejednokrotnie same korzystają, oczywiście poznawać na miarę swoich możliwości poznawczych. Powinny również uczyć się bezpiecznego z nich korzystania. Jeśli dorośli nie będą świadomie wprowadzać dziecka w świat różnego rodzaju urządzeń, które znajdują się wokół, dzieci same, zafascynowane nimi, będą starały się je poznać na własną rękę, a to może prowadzić nie tylko do zniszczenia tych urządzeń, ale także do wypadków groźnych dla dzieci. Warto pamiętać, że dzieci w wieku pięciu i sześciu lat są w stanie już wiele zrozumieć, jeśli przeprowadzi się je odpowiednio przez cały proces poznania zjawisk i rzeczy, pozwoli się na zadawanie pytań i udzieli odpowiedzi. Pozwoli to dzieciom oswoić fascynujący i tajemniczy świat techniki i uczyni go bezpieczniejszym.

Wprowadzamy w świat wartości: odpowiedzialność, samodyscyplina, współpraca

Uczymy tego, co najważniejsze:

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie zaufania do grupy (zabawy z zamkniętymi oczami);

- wdrażanie do zgodnej współpracy w parze i w grupie przy wykonywaniu zadań ruchowych;

- rozwijanie kreatywnej współpracy przy tworzeniu układu do muzyki;

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za to, co wspólne (zasoby przyrody, domowe wydatki na prąd itd.);

- budowanie poczucia bezpieczeństwa i poczucia kompetencji poprzez poznanie i zrozumienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;

- rozwijanie umiejętności komunikowania się m.in. poprzez ćwiczenie prowadzenia rozmowy telefonicznej.

 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- ćwiczenia równowagi, koordynacji ruchowej, rzucania i chwytania piłki, rozwijanie siły i zwinności, ćwiczenie sprawności manualnej, precyzyjnych ruchów dłoni m.in. poprzez kreślenie linii prostych z góry na dół;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez omawianie sytuacji przedstawionej na ilustracjach, porównywanie budowy różnych urządzeń (telefony, budowa komputera); poznanie graficznego obrazu samogłoski e (liter e, E) oraz wyrazów i fraz (elektrownia/elektrownie, tak, wolno, nie, nie wolno, komputer, klawiatura, drukarka, monitor, latarnie);

- ćwiczenia koncentracji uwagi na słuchaniu zmieniających się poleceń w zabawach grupowych oraz na słuchaniu czytanych przez nauczyciela tekstów; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, analizy i syntezy słuchowej (dzielenie wyrazów na sylaby, łączenie sylab w wyrazy), słuchu fonematycznego – m.in. poprzez wysłuchiwanie głoski e w wyrazach; rozwijanie „świadomości fonologicznej” (tj. świadomości tego, jak zbudowane są wyrazy i jak się zmieniają) poprzez tworzenie liczby mnogiej za pomocą dodania głoski e na końcu wyrazu; liczenie sylab;

- ćwiczenia mięśni narządów mowy w trakcie wymawiania wyrazów dźwiękonaśladowczych, wymawianie głoski sz;

- wzbogacanie wiedzy o sposobach oszczędzania wody, prądu, energii cieplnej, naturze elektryczności, słownictwa związanego z elektrycznością i urządzeniami zasilanymi na prąd;

- odczytywanie oznaczeń symbolicznych (m.in. znak „Uwaga prąd!”);

- rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie rzeźb ze śniegu i opowiadanie o nich;

- kształtowanie umiejętności odejmowania w zakresie 6 z wykorzystaniem przedmiotów zastępczych, wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią poprzez wspólne układanie i rozwiązywanie zadań.


 • Tydzień 23 W KRAINIE ŚNIEGU I LODU


 • Drodzy Rodzice!

 • Świat jest wielki i życie w różnych jego częściach wygląda inaczej. Warto zadbać o to, aby dzieci miały możliwość poznawania świata przyrody w różnych regionach, poznawania innych kultur, warto wzbudzać w nich zainteresowanie obyczajami, sztuką, kuchnią… innych narodów.

 • Tak wiele można się przecież nauczyć o sobie, ucząc się o innych. I tak wiele można nauczyć się od innych. Obcowanie z inną kulturą wymaga wrażliwości na różnice w zachowaniu i obyczajowości. O tych różnicach również należy z dziećmi rozmawiać i uczyć je wrażliwości. Szacunku dla innych narodowości i kultur dzieci uczą się przede wszystkim w najbliższym środowisku. Szacunek rodzi szacunek. Jeśli dziecko doświadcza szacunku ze strony dorosłych, nie będzie podatne na uleganie uprzedzeniom, nie będzie także akceptowało poniżania jednych ludzi przez drugich. Żadne dziecko samo z siebie nie uważa, że jest kimś lepszym tylko dlatego, że ma taki, a nie inny kolor skóry. Takiej postawy może się nauczyć od starszych. Dlatego tak ważne jest, by dorośli uważali na język, jakim posługują się na co dzień. Czasem rzucone bezmyślnie określenie zapada głęboko w dziecięcym umyśle – dziecko słucha nas i uczy się, nawet jeśli nam, dorosłym, wydaje się, że jest zajęte zabawą. Należy rozmawiać z dziećmi o różnicach między ludźmi, bo dzieci z czasem je dostrzegają, wystrzegając się przy tym tonu oceniającego, wartościującego.

 • Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, różnorodność, współpraca, zaufanie, odpowiedzialność

 • Uczymy tego, co najważniejsze:

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

 • - kształtowanie postawy szacunku dla różnorodności świata;

 • - wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole i szanowania wytworów pracy kolegów;

 • - kształtowanie postawy podziwu dla piękna natury (na przykładzie zjawiska zorzy polarnej);

 • - nabieranie wiary we własne możliwości i pokonywanie tremy w trakcie śpiewu solo lub w duecie;

 • - rozwijanie zaufania do kolegów z grupy oraz budowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo kolegów.

 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

 • - rozwijanie sprawności ruchowej, prawidłowej postawy, wzmacnianie siły mięśni rąk i nóg, koordynacji wzrokowo-ruchowej; kształcenie poczucia rytmu i frazy muzycznej; rozwijanie sprawności manualnej;

 • - doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez omawianie treści ilustracji, odnajdowanie różnic i podobieństw w wyglądzie zwierząt przedstawionych na ilustracjach; poznanie graficznego obrazu głoski i (liter i, I) oraz wyrazów i fraz (np.: Arktyka, Antarktyda, igloo, pingwin, mors, foka);

 • - rozwijanie wrażliwości słuchowej oraz analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego – m.in. poprzez wysłuchiwanie głosek na początku i na końcu wyrazu; ćwiczenia oddechowe oraz usprawniające narządy artykulacyjne;

 • - wzbogacanie słownictwa m.in. o wyrazy Arktyka, Antarktyda, Inuita, zorza polarna, nazwy zwierząt polarnych; rozwijanie świadomości językowej poprzez poznawanie wyrazów, które brzmią tak samo, ale mają różne znaczenia;

 • - poznanie wybranych elementów świata przyrody, najważniejszych przystosowań zwierząt polarnych (przede wszystkim pingwinów) do życia w krainie wiecznych lodów, poznanie zjawiska zorzy polarnej;

 • - rozwijanie rozumowania logicznego poprzez ćwiczenia w wyodrębnianiu kategorii i wskazywanie wyrazu, który do niej nie pasuje; wdrażanie do rozumienia określeń: co drugi, dwa obok siebie; utrwalanie określeń: strona lewa/prawa, pośrodku, na górze/dole; ćwiczenie umiejętności ustalania liczby elementów oraz rozpoznawania zapisu cyfrowego liczb; kształtowanie umiejętności wyznaczania sumy obiektów jednakowych i sumy różnych obiektów; wprowadzenie symbolicznego zapisu dodawania; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 • Tydzień 24 CZTERY ŻYWIOŁY


 • Drodzy Rodzice!

 • Uczymy dzieci świata i życia na nim. Pokazujemy jego wytwory natury i kultury. Uczymy poszanowania i jednych, i drugich. Miniony tydzień dał nam wspaniałą okazję przyglądania się naturze, temu, jak człowiek sobie z nią radzi, jak ją podporządkowuje i jak natura podporządkowuje sobie człowieka. Potęga żywiołów od zawsze budziła wielkie fascynacje i wielkie emocje. Czasem przerażała, a czasem zachwycała, przeraża i zachwyca do dziś. Z jednej strony, to człowiek kontroluje naturę i ujarzmia ją. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że to tylko cząstkowe ujarzmianie. Nie mamy wielkiego wpływu na wysokość temperatury, siłę wiatru, wilgotność powietrza czy opady. Powietrze, woda, wiatr, ogień – nie wyobrażamy sobie bez nich życia, a jednocześnie wielokrotnie to one niszczą domostwa i ogromne obszary ziemi. Cztery żywioły niosą i życie, i śmierć. Nie możemy bez nich żyć i nie możemy ich bagatelizować. To w nich uosabia się potęga ziemskiej natury. To one stanowią nieustannie dla człowieka wyzwanie!

 • Wprowadzamy w świat wartości: natura, bezpieczeństwo, odwaga, roztropność, pokora…

 • Uczymy tego, co najważniejsze:

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

 • - rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, rozumienia możliwości czerpania korzyści z natury i jej poskramiania;

 • - kształtowanie postawy poszanowania natury i rozumienia jej siły, niebezpieczeństw ze strony natury;

 • - budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności m.in. poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych, rozumienia zasad bezpieczeństwa podczas różnych warunków pogodowych, ostrożnego zachowania wobec ognia, nienarażania się niepotrzebnie na niebezpieczeństwo;

 • - hartowanie odporności emocjonalnej i właściwego zachowania w sytuacjach wygranej i przegranej m.in. poprzez uczestnictwo w grach planszowych; wdrażanie do respektowania umów (m.in. stosowanie się do reguł gry);

 • - budowanie poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej, poczucia bliskości z innymi ludźmi i przynależności do wspólnoty m.in. poprzez dzielenie się z innymi swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami;

 • - rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez uczenie uważnego wysłuchania tego, co ma do powiedzenia druga osoba, spokojne oczekiwanie na swoją kolej i wdrażanie do komunikowania się umiarkowanym głosem.

 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

 • - rozwijanie ekspresji ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zręczności i zwinności, doskonalenie poczucia rytmu i frazy, uwrażliwienie na barwę dźwięku, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko;

 • - rozwijanie spostrzegawczości, pamięci, analizy i syntezy wzrokowej, wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej;

 • - rozwijanie wyobraźni, pamięci, umiejętności wyciągania wniosków; wzbogacanie słownika o wyrazy związane z tematami zajęć; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej, m.in.: utrwalanie prawidłowego toru oddechowego oraz koordynacji ruchowej podczas oddychania; poszerzanie wydolności oddechowej płuc, wydłużanie fazy wydechu;

 • - rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności grupowania podobnych obiektów, ćwiczenia w rozpoznawaniu zapisu cyfrowego liczb i przeliczaniu kroków/pól, przemieszczenie się do przodu/tyłu o tyle kroków, jaka liczba jest zapisana.

 • Jak wspierać dziecko?

 • Warto grać z dziećmi w gry planszowe. Sprzyja to rozumieniu potrzeby przestrzegania reguł, rozwija odporność emocjonalną – uczy, że „raz wygrywam, raz przegrywam”, a jak przegram, to mam szansę wygrać w drugiej rundzie. I wreszcie uczy właściwego zachowania w sytuacji wygranej i w sytuacji przegranej. Poza tym, gry planszowe uczą przeliczania, odczytywania zapisu cyfrowego, poruszania się po planszy o tyle pól, ile wskazuje liczba oczek na kostce, co przygotowuje dziecko do rozumienia istoty grafów strzałkowych.

 • Warto porozmawiać o… czterech żywiołach Ziemi!

 • Woda pokrywa większą część naszej planety, jest niezbędnym składnikiem, który kontroluje i kształtuje nasze życie i globalne procesy zachodzące w przyrodzie. Wiatr w zależności od tego, skąd wieje, przynosi różne temperatury, może być i jest wykorzystywany do produkcji energii… Ogień to jeden z fundamentalnych wynalazków ludzkości. Dzięki obecności ognia w cywilizacji zmieniło się nie tylko życie w każdym domu, ale też powstały całe gałęzie gospodarki wykorzystujące ogień. A oddychanie powietrzem jest tak niezbędne do życia i jednocześnie jest tak zautomatyzowaną czynnością,