Delfinki

Co słychać  u „Delfinków”?


gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny  gify delfiny

Jesteśmy już II grupą. Nadal uczymy się samodzielności, bawimy się wspólnie, poznajemy kolegów- bawimy się z innymi dziećmi, śpiewamy, tańczymy, rysujemy;

Każdy delfinek otrzymuje wsparcie od Pani Izy, Pani Edytki, Pani Dominiki i Pani Agnieszki. Jesteśmy aktywni, rozwijamy swoje zdolności i umiejętności, zgodnie współdziałamy w grupie. Chętnie chodzimy na spacery i bezpiecznie bawimy się w naszym ogródku przedszkolnym.


CZERWIEC

 

Z końca świata czy zza  ściany, to przyjaciel nasz kochany.

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;

• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

• Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego - egzotycznego;

• Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;

Góry, morze, wieś, jezioro- gdzie rodzice nas zabiorą?

• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji - mówienie o swoich marzeniach;

 

 MAJ

Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

• Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;

• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

• Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt - owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

Wybrać zawód - trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola - podstawowe czynności;

• Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych - miłość.

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Nasza piosenka

 

„Mamusia Kochana”

Mamusiu, mamusiu powiedzieć Ci chcę

Jak bardzo, jak bardzo być z Tobą wciąż chcę

Mamusiu, mamusiu opowiem Ci jak

Jak kocham, jak kocham Twych oczów ten blask.

 

 Najmilsza mama, mama kochana

Cudowna mama, chcę z Tobą być!

 

Mamusiu, mamusiu powiedzieć Ci chcę

Jak bardzo, jak bardzo całować Cię chcę

Wyściskać, wypieścić, przytulić Cię tak!

Ukochać, utulić, dziękować Ci tak!

 

Kwiecień

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

• Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;

• Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;

• Dbanie o zmysły - posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło.

• Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;

• Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;

• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

• Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;

• Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;

• Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

• Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;

• Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;

• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Nasza piosenka

„Stary Donald”

Stary Donald farmę miał ija, ija o!

Na niej kury hodował ija, ija, o!

Ko-ko tu, ko-ko tam

Wszędzie ko-ko tu i tam.

 

Stary Donald farmę miał ija, ija o!

Na niej kaczki hodował ija, ija, o!

Kwa-kwa tu, kwa-kwa tam

Wszędzie kwa-kwa tu i tam.

 

Stary Donald farmę miał ija, ija o!

Na niej gęsi hodował ija, ija, o!

Gę- gę tu, gę-gę tam

Wszędzie gę-gę tu i tam.

W dalszej części

Indyki, gul-gul

Krowy, mu-mu

Koty, miau-miauMARZEC

Czy to siostra, czy to brat kolorowy z nimi świat.

• Utrwalenie pojęcia para;

• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;

• Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

Słychać śpiew wśród drzew i chmur to artystów ptasich chór.

• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;

• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;

• Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;

Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

   • Dostrzeganie zmian we własnej osobie- cechy jakościowe i ilościowe.

   •Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego ja.

   • Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.

 

 

Nasza piosenka

„Wiosna wiosna”


1. Mały wróbel na gałęzi zaczął ćwierkać już,
jakby chciał ogłosić wszędzie, że wiosna tuż, tuż.


Ref. Wiosna, wiosna już na dworze.
Fajnie jest o każdej porze.
Nie chce się, nie chce się do domu wracać.


2. Wszystkie dzieci z dwóch podwórek pozbierały się.
Na trzepaku siedzi Jurek przez calutki dzień
Ref...


3. Piłka, guma i skakanka raźno poszły w ruch.
Na rowerze siedzi Anka brakuje jej tchu.
Ref...

LUTY

Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.


• Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;

• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;

• Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.


Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa.


• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

• Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;

• Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;


Podróżować każdy może na rowerze, na motorze.


• Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;

• Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;

• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób


Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę.


• Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;

• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;

• Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;
Nasza piosenka1. O jak przyjemnie i jak wesoło
W pingwina bawić się, się, się,
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.

2. Pingwinek mama, pingwinek tata,
Pingwinek synek, córki trzy,
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa,
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.

3. Kiedy pingwina tańczy rodzina,
to aż podłoga cała drży.
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa,
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.

4. Gdy Antarktydą pingwiny idą,
Śpiewają głośno „pi, pi, pi"
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa
Do przodu, do tyłu i raz, dwa , trzy.
STYCZEŃ

Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

• Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;

• Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

• Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

  • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze.

• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

   • Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

Kocham babcię, kocham dziadka bycie z nimi to jest gratka.

• Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

• Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

• Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;

• Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;

Co marzenie, to marzenia wnet się życie nasze zmienia.

• Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

• Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

• Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

   • Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

 

Nasza piosenka

„Cza-cza dla babci i dziadka”

Dla babci czaczę tańczymy na lodzie
Dla babci tańczyć możemy i co dzień
Dla babci czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak

Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochana babciu żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza

Dal dziadka czacze tańczymy na lodzie
Dal dziadka tańczyć możemy i co dzień
Dal dziadka czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak

Kochany dziadku żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza

GRUDZIEŃ

 

       Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

• Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;

• Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;

 

Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają.

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość                  w najbliższym otoczeniu;

• Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;

• Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk);

• Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;

• Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

 

W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem.

• Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);

• Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;

• Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali;

• Integrowanie dzieci z różnych grup przez uczestnictwo                              w uroczystości przedszkolnej.

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Zabawa rytmiczna z piosenką

„Bombeczka”

Była sobie raz bombeczka-tak, tak, tak

Okrąglutka jak kuleczka- tak…

I wisiała na gałązce-tak…

Na błyszczącej złotej wstążce-tak…

 

     Malowana była w gwiazdki-tak, tak, tak

     Oraz kolorowe paski- tak…

     I robiła śmieszne minki-tak…

     Jakby była miss choinki-tak…

 

Wtem zerwała się wstążeczka-tak, tak, tak

Trach!- rozbiła się bombeczka-tak…

Tak to bywa drogi kotku-tak…

Kiedy ktoś jest pusty w środku-tak…

 

     Była sobie raz bombeczka- tak, tak, tak

     Okrąglutka jak kuleczka- tak…

     Taki krótki żywot miała-tak…

     Bo była zarozumiała- tak…
Listopad

Mały człowiek czy też duży, dobrze gdy pomocą służy.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;

• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;

• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;

• Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

Hula, psoci, hałasuje- to jesienny wiatr figluje.

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

• Budowanie prostych konstrukcji latających;

• Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

• Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;

• Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

• Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

• Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;

• Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;

• Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;

• Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;

• Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.
Nasza piosenka

„Psotnik wiatr”

Wiatr zapukał w okno, do dzieci: 
“Halo, hej maluchy, jak leci? 
Nie chce mi się biegać po polach, 
przyjdę do waszego przedszkola” 

Nie! nie! nie! 

Wietrzyku - Psotniku 
- masz chmurki przegonić, 
utulić sarenki w lesie, 
kałuże osuszyć, 
i liście posprzątać, 
bez ciebie cóż zrobi jesień? 

“A ja chcę rozkręcić zabawki, 
albo rozkołysać huśtawki. 
Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki, 
zbudzić wasze misie i lalki” 

Nie! nie! nie! 
Wietrzyku - Psotniku 
- masz chmurki przegonić, 
utulić sarenki w lesie, 
kałuże osuszyć, 
i liście posprzątać, 
bez ciebie cóż zrobi jesień?